Werkproces en formats CSI

De (invulbare) formats kun je – als je wilt – gebruiken. Ik stuur het lege interesse-formulier na het eerste (oriënterende) gesprek waarin we hebben gekeken of loopbaanvraag en CSI methode passen. Ik kondig dan ook het formulier aan. Het (lege) reflectieformulier stuur ik na het grote loopbaaninterview. Ik bekijk het voordat ik het Loopbaanportret afmaak.
interesse client
reflectie client

Het (ingevulde) Loopbaanportret stuur ik enkele weken na het interview. Ook het (ingevulde) Loopbaankompas (als samenvatting van het portret) stuur ik dan mee. Het Loopbaankompas blijk ik inmiddels na het slotgesprek vaak nog even te verfijnen en nogmaals op te sturen.
Loopbaanportret
Loopbaankompas

Interesse

Uitgangspunt voor Savickas zijn de manifeste Interesse. Die interesses, die deze client heeft blijkens de (TV) programma’s die hij kijkt; de hobby’s die hij heeft en de tijdschriften die hij leest.

Om cliënten te helpen bij het kiezen van een passende werkomgeving, kijkt Savickas naar 4 dimensies als hij zijn cliënt hoort vertellen over zijn favoriete programma’s, tijdschriften of hobby’s:

1) de plekken waar de cliënt graag werkt

2) het soort mensen met wie men graag omgaat

3) de problemen, die men graag te lijf gaat

4) de gereedschappen of procedures die de cliënt graag gebruikt

voorbeeld Interesse  

 

Menstypen en werksectoren

Menstypen
Beroepen zijn ingedeeld naar de typologie van Holland. Dit helpt om – als het typeplaatje van je client helder is – te kijken naar passende beroepen; de werkomgeving waar je gezien je interessen en kwaliteiten uit de verf komt.  
De Holland types (John Holland) vormen de meest voorkomende indeling waarmee gezocht kan worden. Deze Amerikaanse link en Nederlandse link zijn openbaar. Er is ook een betaald zoekinstrument (o.a. LDC Leeuwarden), waar beroepen weer gekoppeld zijn aan vacatures. De beroepenzoekers baseren zich op dezelfde typen, maar worden net anders benoemd. In het schema de verschillende benamingen.

Schermafbeelding 2015-07-17 om 12.24.59

Holland a la Savickas. In de overtuiging van Savickas geeft een interview over interesses een persoonlijker en meer zuiver beeld dan een test. Nadat gevraagd is naar manifeste interesse kan de vertaling gemaakt worden naar de typologieën. Dat kan door de client zelf rechtstreeks te vragen welke van de types het beste past. Een andere wijze is een vertaling maken van de opgevraagde Tijdschriften en TV of Internetprogramma’s naar de Types.  In dit schema  vind je de vertaling

Jouw plek in de wereld van het werk De wereld van werk ondergebracht in 17 werksectoren. Hier gaat het om het nut van werk voor de samenleving en wat je interesseert. Het is geschreven voor een jeugdige doelgroep. Nuttig als je met je cliënten nauwkeuriger wilt onderzoeken welke werksectoren passen bij diens interessen. De werkbladen zijn ontwikkeld door Omega advies&coaching en Luken Loopbaanconsult voor begeleiding van leerlingen.(ACT toolkit voor LOB)

 

Zoekprofiel vanuit de succesformule

Vertaling van succesformule naar zoekprofiel.

1) De succesformule van een werkzoekende communicatiedeskundige ziet er bijvoorbeeld als volgt uit.

Je bent het meest gelukkig als je
Zelf * dingen kunt creëren uit mooi/puur materiaal: koken, ontwerpen, lay out maken. Kunt organiseren en regelen. Waar je je kunt verdiepen in zaken en menselijk gedrag kunt beïnvloeden.
Setting * in een omgeving bent waar goed omgegaan wordt met alles wat leeft.   Waar eigenzinnige mensen werken en creativiteit een rol speelt. Waar je én serieus aan inzicht kan werken en speels kunt zijn en waar collegialiteit is. Je favoriete organisatie is kleiner van omvang; dynamisch met mogelijkheid tot samenwerken.
Script * al dan niet vanuit de achtergrond mee sturing geeft aan het goed omgaan met natuur en elkaar.

2) Als je de succesformule vervolgens in gesprek met je cliënt vertaalt naar een “golden cirkel”, kun je tot een breed zoekprofiel komen, dat helpt flexibel te zijn én helemaal past binnen de talenten en drive van je client.

Voor wie de Golden Cirkel nog niet kent, kijk eens op You Tube naar Simon Sinek (7,5 minuut nederlands ondertiteld). Beginnen vanuit “het waarom” (script) en dan verder met het ‘hoe'(Zelf in termen van kerncompetenties ) en het ‘wat’ (interesses vertaalt naar vormen in rollen en activiteiten).

3) Het zoekprofiel via de Golden Cirkel.

The Golden Circle4) Wil je zelf de “golden Cirkel”  gebruiken, dan hierbij een lege versie. Kun je deze niet gebruiken, stuur dan even een mailtje, dan zend ik je een bewerkbaar exemplaar. The Golden Circle leeg

FORMULIEREN Interview en werkblad

word interviewformulier versie 2015  De vragen, als “word” document om te benutten als invulformulier tijdens

aandachtspunten interview In deze pdf zijn extra aanvullende vragen gesteld. Dit zijn vragen die vaak vergeten worden. Handig om even door te lezen als je laatste Savi-client weer een tijdje geleden was

Dit Werkblad ondersteunt de verwerking van het interview naar een samenhangend verhaal. Je kunt het maken voordat je levensportret schildert. Zelf stuur ik het levensportret kort na het interview en het werkblad kort voor het 2e gesprek. In het werkblad spreek ik over je en laat ‘client/zijn/haar’ vervallen.  Ik vul dan de laatste vraag ( vertaling van het eigen advies naar de loopbaanvraag) dan niet in. Dat is de opdracht voor het 2e gesprek.

Kwaliteiten en waarden

De client heeft kwaliteiten en waarden ontwikkeld door Jeugdhelden (rolmodellen) als voorbeeld te nemen. Deze kwaliteiten had hij nodig om zijn preoccupatie te kunnen omzetten in “actief beheersen”. Op deze kwaliteiten kan hij terugvallen als de jeugdpijn schrijnt. Het zijn kwaliteiten, die graag benut worden in een (nieuw) beroep, project of opleiding. Ter illustratie onderstaand voorbeeld

kwaliteiten jeugdhelden

Drijfveren

In het omzetten van de preoccupatie naar actief beheersen wordt de drijfveer al op jonge leeftijd geboren. De kwaliteiten van de rolmodellen hebben de client geholpen om de preoccupatie te gaan beheersen. In het Favoriete Verhaal toont zich het verlangen; dat kan het verlangen zijn dat met de verdere ontwikkeling van de drijfveer te maken heeft of een actueel verlangen in deze levensfase. Het Favoriete verhaal geeft een kijkje op het gewenste vervolg.

Bijgesteld format levensportret 2020

Gaandeweg is een manier van opschrijven ontstaan, die de Rode Draad van de ontwikkeling nog meer zichtbaar maakt.Specifiek houdt het in om onder “Ontwikkeling en Rode Draad” de essentie van de jeugdervaringen te benoemen; de ontwikkeling en het Favoriete Verhaal (perspectief). Verwerkt in dit “word” document Format Levensportret

 

Alle aspecten worden toegelicht met een voorbeeld in deze pdf:

toelichting format levensportret client versie dec 2019

Van Pre-occupatie naar occupatie

Lydia en Raymond vonden een mooie vorm om de opbrengsten van het Career Story Interview terug te koppelen naar de client. Alle ingrediënten voor het koersen in je loopbaan komen terug. Voorlopig heet de terugkoppeling “Questie Kaart”. Ze zoeken nog naar een goede naam. Heb je een idee daarvoor, laat het ze weten.QuestieConsult

Voorbeeld levensportret

Het levensportret wordt samengesteld uit de verhalen over jeugdhelden, interesses, favoriet verhaal en motto. Alle ingrediënten komen samen. In het levensportret wordt de rode draad zichtbaar en de ontwikkeling waar de cliënt in staat.  In het voorbeeld wordt de opbouw stap voor stap zichtbaar. voorbeeld tot stand koming levensportret

Alle verbindingen komen terecht in het levensportret. De kern van het levensportret vind je in het voorbeeld verbindingen levensportret. Afhankelijk van je eigen stijl en overige aanpak zul je op relevante onderdelen nader ingaan in het levensportret